FOWLERS Kiekies Deel IV

Hierdie is die laaste in ‘n reeks van vier inskrywings oor ou kiekies. Vir al die inskrywings, soek onder FOTO’s op hierdie blad.

Die datums is gebaseer op die ontwikkelingsdatums van die kiekies (waar beskikbaar)

Transkei circa 1964
Monument vir Yskor-werkers circa 1966
Ballitobaai 1974. Dalene (middel) en Annelize (links)

David Bullard -Uncolonised Africa wouldn’t know what it was missing, 2008

The infamous 2008 article that got David Bullard fired from his job as columnist at the Sunday Times.

Imagine for a moment what life would be like in South Africa if the evil white man hadn’t come to disturb the rustic idyll of the early black settlers.

Ignored by the Portuguese and Dutch, except as a convenient resting point en route to India. Shunned by the British, who had decided that their empire was already large enough and didn’t need to include bits of Africa.

The vast mineral wealth lying undisturbed below the Highveld soil as simple tribesmen graze their cattle blissfully unaware that beneath them lies one of the richest gold seams in the world. But what would they want with gold?

There are no roads because no roads are needed because there are no cars. It’s 2008 and no one has taken the slightest interest in South Africa, apart from a handful of botanists and zoologists who reckon that the country’s flora and fauna rank as one of the largest unspoilt areas in a polluted world.

Because they have never been exposed to the sinful ways of the West, the various tribes of South Africa live healthy and peaceful lives, only occasionally indulging in a bit of ethnic cleansing.

Their children don’t watch television because there is no television to watch. Instead they listen to their grandparents telling stories around a fire. They live in single-storey huts arranged to catch most of the day’s sunshine and their animals are kept nearby.

Nobody has any more animals than his family needs and nobody grows more crops than he requires to feed his family and swap for other crops. Ostentation is unknown because what is the point of trying to impress your fellow citizens when they are not impressible?

The dreaded Internet doesn’t exist in South Africa and cellphone companies have laughed off any hope of interesting the inhabitants in talking expensively into a piece of black plastic. There are no unsightly shopping malls selling expensive goods made by Asian slave workers and consequently there are no newspapers or magazines carrying articles comparing the relative merits of ladies’ handbags.

Whisky, the curse of the white man, isn’t known in this undeveloped land and neither are cigars. The locals brew a sort of beer out of vegetables and drink it out of shallow wooden bowls. Five-litre paint cans have yet to arrive in South Africa.

Every so often a child goes missing from the village, eaten either by a hungry lion or a crocodile. The family mourn for a week or so and then have another child. Life is, on the whole, pretty good but there is something vital missing. Being unaware of the temptations of the outside world, nobody knows what it is. Fire has been discovered and the development of the wheel is coming on nicely but the tribal elders are still aware of some essential happiness ingredient they still need to discover. Praying to the ancestors is no help because they are just as clueless.

Then something happens that will change this undisturbed South Africa forever. Huge metal ships land on the coast and big metal flying birds are sent to explore the sparsely populated hinterland. They are full of men from a place called China and they are looking for coal, metal, oil, platinum, farmland, fresh water and cheap labour and lots of it.

Suddenly the indigenous population realise what they have been missing all along: someone to blame. At last their prayers have been answered.

David Bullard
Out to Lunch, Sunday Times
April 2008

De Eerste Intrekkers, 1839

Die onderstaande inskrywing handel oor die eerste blanke intrekkers in die huidige Boshof-distrik, Oranje Vrystaat.

Die persone in hierdie verhaal pas só in ons familiegeskiedenis in:

Oupa Frederik Lodewyk ‘Fred’ GAUM 1917-1989
sy pa Frederik Lodewyk GAUM 1865-1941
sy ma Isabella Elisabeth Susanna SMIT circa 1836-1911
haar ma Aletta Wilhelmina FOURIE 1817-na 1852
haar pa David Stephanus FOURIE 1784-sterfdatum onbekend

Onderaan die inskrywing is ‘n uiteensetting van David Stephanus FOURIE se kinders asook die tersaaklike skoonseuns.

DE EERSTE INTREKKERS

De eerste intrekkers in dat deel van Oranje dat nu bekend staat onder den naam van het district Boshof, waren David Stefanus Fourie, Gert Petrus Jacobs (schoonzoon van D.S. Fourie) en Johannes Petrus van Zijl (ook schoonzoon van D.S. Fourie).

Deze mannen waren uit het district Beaufort West in deze gewesten aangekomen in Juli 1839.

Zij sloegen hunne tenten op aan de Modderrivier, in de nabijheid van Wolvespruit, en vertoefden in die buurt voor een tijd, om eerst een onderzoek in te stellen naar den toestand en de geaardheid des lands. Daar lieten de mannen hun vrouwen en kinderen achter, en kwamen naar Van Wijks Vlei (thans het dorp Boshof), destijds in bezit van David Danster, den kapitein der Korannas, met ‘t doel om van hem eenige plaatsen te ruilen waarop zij zich konden nederzetten.

Deze plaats, Van Wijks Vlei, had haar naam ontleend aan eenige basterds, Van Wijk geheeten, die van tijd tot tijd daarheen kwamen om te zaaien, omdat de grond vruchtbaar was, en voorsien van een rijken voorraad van water. ‘t Is waarschijnlijk dat David Danster deze gronden had geërfd van zijn vader.

Daar aangekomen, kampeerden Fourie, Jacobs en Van Zijl op den kleinen heuvel, naby de oude fontein, waar Danster een stuk gronds in het ruige gras liet schoonmaken voor het oprichten van paalhuizen voor de Boeren.

As gevolg van de onderhandeling met den Koranna-kapitein, werden drie plaatsen van hem geruild, namelijk: Van Wijks Vlei, door D.S Fourie; Kameelfontein, door J.P. van Zijl; en Tweefontein, door G.P. Jacobs.

Van Zijl was spoedig verplicht zich van Kameelfontein te verwijderen, aangezien de dichte bosschen en het hooge gras in die buurt de schuilplaats waren van allerlei soorten wilde dieren, die het voor vee en menschen gevaarlijk maakten. Hij ruilde om die reden de plaats Nooitgedacht, later Kelderfontein genoemd, en ging daar wonen.

Om u een denkbeeld te geven van de waarde van grond in die dagen, kan worden vermeld dat Fourie voor Van Wijks Vlei een rijpaard gaf, genaamd “Nuchter”. Kameelfontein werd geruild voor acht schapen en Tweefontein voor ongeveer denzelfden prijs. En elk dezer plaatsen telde duizende morgen gronds. Toch geloof ik, dat Danster tamelijk in zijn schik was met “Nuchter” en die zestien schapen, al had hij daarvoor een groot deel van zijn gebied afgestaan. Grond was goedkoop in die dagen!

Later trad Fourie weer in onderhandeling met Danster, en verkreeg van hem een groote uitgestrektheid gronds, voor betrekkelijk geringen prijs. Gij krijgt eenigszins een idee van de reusachtigheid van deze transactie, wanneer ik u een beschryving geef van de grenzen van deze gronden.

Van Paardeberg, waar in Februari 1900 Cronjé met 4000 man 10 dagen lang weerstand bood aan 40,000 van den vijand – van Paardeberg langs Modderrivier op tot waar Doornspruit inloopt; met Doornspruit op tot waar Laaispruit in Vetrivier vloeit; van daar langs Vetrivier af tot waar deze zich vereenigt met de Vaalrivier; van dat punt met de Vaalrivier als grens tot onderkant de “Zoutpan”; en dan met een rechte lijn door Benauwdheidsfontein weer terug na Paardeberg.

Wat een gebied! Een tamelijk groot koninkrijk! Omtrent 90 mijl lang, en 80 breed! Een streek, rijk in verscheidenheid, en bij uitnemendheid geschikt voor de veeteelt. Een land waarop later diamantmijnen werden ontdekt!

Heerschende over deze schone streek, met haar uitgestrekte vlakten, waarop troepen van allerlei soorten van wild graasden, met haar groene heuvelen en vruchtbare dalen, waardoor zilveren stroomen zich kronkelden, met haar prachtige houtbosschen en diepe pannen, waar vogelen van verschillende kleur en verder tierden, en zongen en raasden, -met haar twee reuzenstroomen om Noord en Zuid de wacht te houden; heerschende over zulk een rijk en schoon gebied, was David Fourie inderdaad een koning! Ongekroond maar ook ongebonden! Zonder troon maar ook zonder terging. Een man onafhankelijk en vrij. Met ruimte om adem te halen en zich uit te breiden!

Zijn recht kon niemand betwisten.

En was het niet, dat de koopbrief van deze gronden later op onverklaarbare wijze zoek is geraakt, dan waren de kinderen en erfgenamen van Fourie heden waarschijnlijk rijk in de goederen dezer wereld!

Van dit ruim gebied, door Fourie van Danster verkregen, werden van tijd tot tijd plaatsen verruild of verkocht aan andere Boeren.

‘Doornbult’ werd afgestaan aan de weduwee Elizabeth Susanna Joubert voor een os.

‘Koppiesfontein’ kwam in handen van Hans Jacobs, schoonzoon van David Fourie, voor acht schapen.

‘Koekemoersfontein’, ‘Rietkuil’ en ‘Elandsfontein’ te zamen, werd het eigendom van Dirk Gustavus Coetzee voor 150 schapen en 12 ossen.

Voorwaar geen winstgevende speculatie! De Afrikaner Boer heeft nooit in het speculeeren uitgemunt. Het is alsof het hem niet eigen is. Hij is meer thuis bij zijn vee, zijn ploeg, zijn Bijbel, en – zijn koffie! De aandeelenmarkt heeft voor hem nooit veel aanlokkends gehad. Zal iemand durven zeggen, dit is een gebrek?…..

Na den dood van David Fourie, waren zijn zoon, Piet S. Fourie, en zijn schoonzoon, Willem Smit, de erfgenamen van al de gronden, die niet door den vader waren verkocht of verruild. En zoo zijn hun de snoeren in liefelijke plaatsen gevallen, zegt gij.

Toch niet, mijn lezer! Wensch ze niet zoo spoedig geluk. Het eigendomsrecht berust eigenlijk in een document. En zoodanig document kan uit de handen raken. En in dit geval is dit ongelukkig werkelijk gebeurd!

Na den slag van Boomplaats in Augustus 1848 kwam Majoor Warden – wiens kinderen nu nog in het ditrict Ladybrand wonen, en goede Vrijstaatsche burgers waren – naar Bloemfontein als vertegenwoordiger van de Britsche Regeering tijdens de Souvereiniteit. Willem Smit ging toen naar Bloemfontein met den koopbrief van gemelde gronden, ten einde het recht der kinderen daarop boven allen twijfel te verheffen. Maar op de eene of andere wijze is de koopbrief hem uit de handen geraakt, terwijl hij van de verlies geen bevredigende oplossing kon geven. Hij toonde zich later ook vrij onverschillig omtrent het eigendomsrecht.

Omtrent 12 jaar geleden zag Piet Fourie dezen koopbrief in het Museum te Bloemfontein! En niemand kan verklaren hoe die daar kwam!

Nadat de onafhankelijkheid van den Vrijstaat was hersteld, werden de gronden die nog openlagen op “request” aan anderen uitgedeeld.

KINDERS VAN DAVID STEPHANUS FOURIE

David Stephanus FOURIE (s.v. Petrus Jacobus FOURIE en Dina Johanna Adriana DE BEER), gedoop Tulbagh 7 Maart 1784 -sterfdatum onbekend.
Trou op 5 Desember 1802 met Isabella Elisabeth JANSE VAN RENSBURG (d.v. Willem JANSE VAN RENSBURG en Maria Catharina VAN STADEN), gedoop Kaapstad 16 Maart 1788 – sterf Nieuweveld-wyk, Beaufort, 31 Mei 1844.

Kinders:

 1. Catharina Maria, gedoop Graaff-Reinet 24 Augustus 1806, trou met Johannes ‘Hans’ Jacobus JACOBS
 2. Dina Johanna Adriana, gedoop Graaff-Reinet 3 September 1809 -jonk oorlede
 3. Isabella Elisabeth, gedoop Graaff-Reinet 10 Februarie 1811, trou met Pieter Daniel JACOBS
 4. David Stephanus, gedoop Graaff-Reinet 28 Februarie 1813 -jonk oorlede
 5. Maria Aletta, gedoop Graaff-Reinet 28 Februarie 1813, trou met Gert Petrus JACOBS
 6. Dina Johanna Adriana, gedoop Graaff-Reinet 4 Augustus 1816, trou met Johannes Petrus VAN ZYL
 7. Aletta Wilhelmina, gedoop Graaff-Reinet 15 November 1818, trou met Willem SMIT
 8. Jacoba Jacomina, gedoop Graaff-Reinet 15 November 1818 -vermoedelik jonk oorlede
 9. Petrus ‘Piet’ Stephanus Zacharias, gedoop Beaufort-Wes 3 November 1822 -sterf Boshof, 22 Januarie 1901
 10. Louisa Susanna, gedoop Beaufort-Wes 5 Februarie 1826, trou met Albert VAN DER WESTHUIZEN
 11. David Stephanus, gebore circa 1828 -sterf Johannesburg 16 Augustus 1889

BRONNE

 1. De Villiers, C.C. and C. Pama, editors. Geslagsregisters van die ou Kaapse Families. 1st edition. 3 volumes. Cape Town: A.A. Balkema, 1966
 2. P.S. van Heerden, Herinneringen uit den tijd der Vrijstaatsche Voortrekkers (Stellenbosch: Pro Ecclesia, 1908)
 3. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. “FamilySearch Family Tree.” Database. FamilySearch. https://www.familysearch.org

RABIE Martha Reina, circa 1837-1890

Die Groenkloof Rabies – Vyf Reise (2017) deur Johan Krige dokumenteer die herkoms en geskiedenis van die lede van die RABIE-familie wat deelgeneem het aan die Groot Trek en hulself uiteindelik gevestig het in die Fauresmith-distrik, eers op die plaas Doornlaagte en daarna op Groenkloof.

ORIëNTASIE

Adam Marthinus ‘Martin’ FOWLER 1939-1978
sy pa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER 1898-1966
sy ma Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE 1867-1904
haar ma Martha Reina RABIE 1837-1890

LEWENSKETS

 • Martha Reina RABIE was Oupa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER se ouma aan moederskant.
 • Volgens haar sterfkennis is sy gebore circa 1837. Sy was die oudste van Johannes Jacobus ‘Hans’ RABIE en Christina Helena Bartholomina VAN DEN BERG se 14 kinders.
Hans en Christina is inderhaas in 1836 op Graaff-Reinet getroud en dit wil voorkom asof die Groot Trek na die binneland hul wittebroodsreis was. Maar dit was ongetwyfeld alles behalwe dit. Om jou eerste agt jaar as pasgetroudes op ‘n wa deur te bring, plaas beslis spanning op enige huwelik. Maar hulle het dit oorleef en skynbaar die beste daarvan gemaak. Hul oudste dogter [Martha Reina] is gebore terwyl hulle op pad was om die Matabeles by die Vaalrivier te gaan verwilder. Die volgende drie kinders word in Natal gebore nadat Dingaan verslaan is en terwyl die Britse bewind in aantog is. Die jongste tien kinders is in die Vrystaat gebore terwyl Hans besig is om homself te vestig. Die Natal-kinders is eers heelwat later in Fauresmith gedoop.
Johan Krige, Die Groenkloof Rabies – Vyf Reise (Stellenbosch: Johan Krige, 2017), p. 128.

Hieronder is ‘n foto van Martha Reina se jonge broer, Abraham Paulus RABIE, en sy kinders en kleinkinders. As ‘n mens geboorte- en troudatums van die persone hieronder in ag neem, moes die foto geneem gewees het ná 1900. Erkenning: Rabie Familiebond (http://rabie-rabebond.co.za/index.php)

 • Martha Reina RABIE trou op 8 Oktober 1855 te Fauresmith met Philippus Leonardus VAN DER LINDE. Ten tye van die huwelik is die bruid en die bruidegom albei woonagtig op die plaas Doornlaagte, Fauresmith.
 • Doornlaagte het ten tye van Martha Reina se huwelik aan haar pa, Johannes Jacobus ‘Hans’ RABIE, behoort.
 • Nege kinders sou uit hierdie huwelik gebore word, waarvan Oupa FOWLER se ma, Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE die vyfde kind en tweede oudste dogter was.
 • Martha Reina RABIE is op 21 Julie 1890 oorlede te Waterkloof, ‘n dorpie net buitekant Philippolis.
Die plaas Waterkloof het vroeër aan ene Strauss behoort totdat die Grobbelaar-broers die 4 000 morg in 1869 vir £2 384 (R4 768) aangeskaf en aan die kerk geskenk het. In 1917 is Waterkloof as ‘n dorp geproklameer en belangstellendes kon toe erwe koop. In 1924 het die kerk die grond oorgegee aan die dorpsraad van Waterkloof, wat dit tot in die jare 90 beheer het.
Jan JP van der Merwe, Philippolis deur Jens Friis: ’n resensie, LitNet 17 Mei 2019
Die geboorte van Waterkloof was moeilik en ‘n mens wonder of dit nie reeds ‘n teken was dat dit nooit moes wees nie. Die inwoners van Philippolis, ‘n paar kilometer verder, was nie ten gunste van die stigting van ‘n nuwe dorp nie. Twee vermoënde broers Grobbelaar wou egter hê dat ‘n kerk en ‘n pastorie daar gebou word. Ná die nodige oorreding dat die plaas as kerkeiendom ‘n groot bate sou wees, sluit die N.G. kerk Philippolis ‘n koopkontrak … [en] … die behoeftiges van die gemeente is daarna deur die kerkraad gehelp deurdat erwe in Waterkloof aan hulle toegeken is. Waterkloof sou as ‘n soort kibboets dien met omskrewe regte aan die grondgebruikers.
Jens Friis, Waterkloof: ‘n Spokerige buurdorpie, Philippolis, 13 Junie 2007

KWARTIERSTAAT

van Martha Reina RABIE

EERSTE GENERASIE

Ouers van Martha Reina RABIE

02. RABIE Johannes Jacobus, Buffelskloof, Graaff-Reinet 1816 -Groenkloof, Fauresmith 1886
Trou Graaff-Reinet 4 September 1836
03. VAN DEN BERG Christina Helena Bartholomina, Tweedracht, Camdeboo 1820 -Doornlaagte Fauresmith 1866

Martha Reina RABIE se pa, Johannes Jacobus ‘Hans’ RABIE, is volgens sy sterfkennis op 13 Junie 1816 in die Camdeboo-wyk, distrik Graaff-Reinet gebore. Sy ouers boer indertyd op die plaas Buffelskloof, tans geleë in die Aberdeen-distrik. Haar ma, Christina Helena Bartholomina VAN DEN BERG, is op 20 Junie 1820 gebore op die plaas Tweedracht, Camdeboo-wyk (tans Aberdeen) in die Graaff-Reinet-distrik.
Christina en Hans trek saam met Gerrit Maritz en Piet Retief na Natal maar wanneer laasgenoemde deur die Britte beset word, keer hulle terug na die Vrystaat en vestig hul familie op die plaas Doornlaagte, Fauresmith-distrik. Christina sterf in 1866 en word begrawe op Doornlaagte.
Hierna vestig Hans RABIE sy gesin op die plaas Groenkloof en tree weer in die huwelik met Hester Debora Maria MARAIS. ‘n Verdere 9 kinders sou uit hierdie huwelik gebore word. Johannes Jacobus RABIE sterf op 13 Februarie 1886 te Groenkloof en word ook daar begrawe.
Sien Johan Krige se Die Groenkloof Rabies – Vyf Reise (Stellenbosch: Johan Krige, 2017) vir meer inligting.

TWEEDE GENERASIE

Grootouers van Martha Reina RABIE

04. RABIE Izaak Stephanus, Buffelskloof, Camdeboo 12 Augustus 1794 -Boomplaats, Fauresmith 1 Februarie 1862
Trou Graaff-Reinet 4 Oktober 1813
05. ROOS Cecilia Jacoba, Buffelshoek-wyk, Graaff-Reinet 19 November 1794 -Graaff-Reinet 4 Februarie 1850

06. VAN DEN BERG Abraham Paulus, Tulbagh 5 Oktober 1782 -Brakfontein, Graaff-Reinet 7 November 1850
Trou Kaapstad 28 Junie 1801
07. KOEN Martha Hendrina, Kaapstad 20 Maart 1785 -Graaff-Reinet 5 Desember 1856

In 1855 sou die plaas Brakfontein, geleë in die wyk Camdeboo, aangekoop word vir die stigting van ‘n kerkdorp genaamd Aberdeen.

DERDE GENERASIE

Grootjies van Martha Reina RABIE

08. RABIE Jan Bastiaan, Tulbagh 24 Julie 1793 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1790
09. VAN DER MERWE Hendrina Helena, Tulbagh 2 Junie 1771 -Graaff-Reinet 24 Augustus 1835

10. ROOS Johannes, Paarl 24 Februarie 1760 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1784
11. DU PLESSIS Cecilia Jacoba, Tulbagh 23 Augustus 1767-Graaff-Reinet 24 Januarie 1836

12. VAN DEN BERG Dirk, Tulbagh 24 Mei 1744 -sterfdatum onbekend
Trou 25 Mei 1786
13. JANSE VAN RENSBURG Aletta, circa 1748 -sterfdatum onbekend

14. KOEN Phillip Wilhelmus, Kaapstad 4 Maart 1753 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1777
15. STEYN Martha, circa 1762 -sterfdatum onbekend

VIERDE GENERASIE

Oor-grootjies van Martha Reina RABIE

16. RABIE Christiaan, Paarl 2 Julie 1730 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 3 Desember 1752
17. GROBBELAAR Geertruy, Paarl 31 Desember 1724 -sterfdatum onbekend

18. VAN DER MERWE Isaac, Tulbagh 24 Mei 1744 -sterfdatum onbekend
Trou Tulbagh 6 Oktober 1768
19. VAN HEERDEN Anna Susanna, Tulbagh 24 Desember 1747 -sterfdatum onbekend

20. ROOS Gysbert, Kaapstad 21 September 1732 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1757
21. BOOYSEN Wilhelmina, Paarl 1 September 1737 -sterfdatum onbekend

22. DU PLESSIS Jacobus, Paarl 31 Oktober 1734 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1756
23. BOOYENS Anna, Paarl 4 September 1735 -sterfdatum onbekend

24. VAN DEN BERG Jacobus, Paarl 12 Augustus 1702 -sterfdatum onbekend
Trou 24 Desember 1724
25. HAAK Maria Magdalena, Stellenbosch 10 Julie 1798 -sterfdatum onbekend

26. JANSE VAN RENSBURG Hendrik, Paarl 12 September 1723 -voor 1808
Trou Tulbagh 5 Februarie 1747
27. VAN DER MERWE Anna Maria, Paarl 14 Augsutus 1729 -circa 1808

28. KOEN Johannes Casparus SV/PROG, van Alsace, Lorraine, Frankryk, wat in 1741 aan die Kaap arriveer
Trou Paarl 22 September 1748
29. CORDIER Anna Maria, Paarl 2 November 1727 -sterfdatum onbekend

30. STEYN Hans Jurgen, Paarl 21 Februarie 1740 -sterfdatum onbekend
Trou Tulbagh 29 Oktober 1761
31. VAN ZYL Christina, Kaapstad 24 Maart 1737 -sterfdatum onbekend

VYFDE GENERASIE

Betoorgrootjies van Martha Reina RABIE

32. RABE Christiaan SV/PROG van Leipzig, Duitsland. Arriveer in 1723 aan die Kaap, sterf 1733 te De Klipheuvel, Paarl
Trou Paarl 20 Julie 1727
33. PIJL Margaretha, Stellenbosch 17 Augustus 1710 -sterfdatum onbekend

Margaretha PIJL was die dogter van Bastiaan PIJL, seun van die stamouers Abraham Bastiaansz PIJL en Cornelia CORNELISSE, en Susanna PUTTER, dogter van die stamouers Dietrich PUTTER en Zacharia Jansz VISSER. Laasgenoemde se pa, Jan Coenraad VISSER was een van die eerste Vryburgers aan die Kaap.

34. GROBBELAAR Johann SV/PROG van Tangermünde, Duitsland
Trou circa 1716
35. KNOETZE Geertruyd, Paarl 1 November 1697 -sterfdatum onbekend

Geertruyd KNOETZE was die dogter van die stamouers Cornelis KNUDSEN van Fyn in Denemarke en Dirkje HELM, dogter van die stamouers Hans HELM en Geertruy WILLEMSZ. Sien ook inskrywing vir Geertruyda Elizabeth LAMPRECHT.

36. VAN DER MERWE David Schalksz, Paarl 2 Oktober 1707 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 12 Oktober 1728
37. HöRSEL Hendrina, Kaapstad 2 Desember 1708 -sterfdatum onbekend

David VAN DER MERWE was een van die stamouers Schalk Willemsz VAN DER MERWE en Anna PREVOST se talryke kinders. Die VAN DER MERWE-stamouers se agtergrond en geskiedenis is redelik goed gedokumenteer. ‘n Kort oorsig is beskikbaar op stamouers.com
Hendrina HöRSEL was ‘n dogter van Heinrich Goszelke HöRSEL van Dresden, Duitsland, en Christina BASTIAANSZ. Laasgenoemde was ‘n dogter van die stamvader Francois BASTIAANSZ van Armentieres in Frankryk en Anna Maria DE LEEUW.

38. VAN HEERDEN Jacob, circa 1721 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1746
39. JORDAAN Anna, Paarl 6 April 1727 -sterfdatum onbekend

Jacob VAN HEERDEN was ‘n seun van die stamouers Pieter Willemsz VAN HEERDEN en Machteld VAN DER MERWE. Laasgenoemde was ‘n suster van Schalk Willemsz VAN DER MERWE hierbo.
Anna was die dogter van Jan JORDAAN en Susanna JORDAAN. Alhoewel haar ouers dieselfde van het, was hulle nie direkte familie nie maar wel die seun en die dogter van twee verskillende JORDAAN-Hugenote – Pierre en Jean -wat nie, so ver bekend, direkte famiie van mekaar was nie. ‘n Baie goed nagevorste artikel oor die twee JORDAANs wat na Suid-Afrika gekom het, kan hier gelees word.

40. ROOS Johannes SV/PROG, gebore 10 Mei 1677 in Leipzig, Duitsland.
Trou circa 1715
41. VISSER Johanna, Kaapstad 7 Junie 1699 -sterfdatum onbekend

Johanna VISSER was die dogter van Gerrit Jansz VISSER en Jannetje Thielemans HENDRIKS. Gerrit Jansz was ‘n seun van Jan Coenraad VISSER -sien ook (17) hierbo. Daar is ‘n lang artikel oor die VISSER-gesin wat heelwat insigte bied in die vestigingsjare aan die Kaap -sien De Hel en Het Paradijs… De Hoop op Constantia: Jan Grof (died ante 1700) and his extended family at the Cape of Good Hope

42, BOOYSEN Gerrit, circa 1695 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 20 Februarie 1735
43. Johanna DURAND, Paarl 23 Junie 1715 -sterfdatum onbekend

Gerrit BOOYSEN was ‘n seun van die stamvader Boij BOOYSEN van Barlt, Dithmarschen, Duitsland.
Johanna DURAND was ‘n dogter van die stamvader Jean DURAND en Wilhelmina VAN ZYL. Laasgenoemde was ‘n dogter van die stamouers Willem VAN ZYL en Christina VAN LOVEREN.

44. DU PLESSIS Charl Prieur, ter see 18 April 1688 -circa 1736
Trou Stellenbosch 12 Junie 1712
45. VAN MARSEVEEN Cecilia, circa 1695 -sterfdatum onbekend

Charl Prieur DU PLESSIS was ‘n seun van die Hugenote Jean Prieur DU PLESSIS en Madeleine MENANTEAU. Dharl Prieur is ter see gebore tydens sy ouers se heenreis van Europa na die Kaap.

46. BOEIENS Pieter, SV/PROG van Blokzijl, Overijssel, Nederland
Trou Kaapstad 26 Desember 1734
47. MARAIS Maria, circa 1692 -sterfdatum onbekend

Maria MARAIS was ‘n dogter van die Hugenote Claude MARAIS en Marie AVICE. Claude MARAIS kom saam met sy ouers Charles MARAIS en Catherine TABOUREUX in 1688 na die KAAP.

48. VAN DEN BERG Jacobus SV/PROG, van die provinsie Zeeland in Nederland
Trou 8 Oktober 1700
49. CARTENIERS Jacomina van Oos-Vlaandere, België

Jacobus VAN DEN BERG is vermoor op 28 Mei 1714 deur ene Johann Adam PEUGEL. Die voorval word hier beskryf in voetnota 8 .

50. HACK Johann Christoffel SV/PROG
Trou 8 Maart 1705
51. SACHS Maria Sibilla, gebore voor 1691 in Güsten, Duitsland

Maria Sibilla SACHS was die dogter van die stamouers Joachim SACHS en Susanna HOLSWIG van Egeln, Duitsland. Joachim SACHS is reeds in 1691 ‘n burger in Stellenbsoch en boer daar op die plaas Sachsenburg langs die Kuilsrivier.

52. VAN RENSBURG Claas Jansz SV/PROG, van Rendsburg in Schleswig Holstein in Duitsland
Trou Kaapstad 14 Augustus 1708
53. VAN DER MERWE Aletta, Kaapstad 30 April 1684 -sterfdatum onbekend

Die oorsprong en naam van die stamvader Claas Jansz VAN RENSBURG word deur Elmien Wood beskryf in ‘n 2012 Capensis-artikel wat hier beskikbaar is (sien onder “Notes”)
Aletta was ‘n suster van Schalk Willemzoon VAN DER MERWE en ‘n dogter van die stamouers Willem Schalksz VAN DER MERWE en Elsje CLOETE. Heelwat gepubliseerde navorsing oor die VAN DER MERWE-familie in Suid-Afrika is reeds beskikbaar. Sy was ‘n tante van 36. hierbo.

54.-55. Soos 36. en 37. hierbo.

56.-57. Onbekende ouers van Johannes Casparus KOEN

58. CORDIER Philippe, Paarl 26 Oktober 1698 -sterfdatum onbekend
Trou circa 1715
59. MALHERBE Elizabeth Magdalena, Paarl 1 Desember 1697 -Swellendam Maart 1783

Philippe CORDIER se ouers was die Hugenote Louis CORDIER en Francoise MARTINET.
Elizabeth Magdalena se ouers was die Hugenote Gideon MALHERBE en Marie GRILLION.

60. STEYN Hermanus, Kaapstad 12 Julie 1711 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 26 April 1739
61. POTGIETER Martha, Paarl 13 September 1722 -sterfdatum onbekend

Hermanus STEYN was die seun van Jacobus STEYN en Maria POTGIETER en kleinseun van (1) die stamvader Douwe Gerbrand STEYN van Friesland en die slavin Maria LOZEE en (2) die stamouers Harmen Jansz POTGIETER en Isabella FREDERICKSZ.
Martha POTGIETER was die dogter van Hans Jugen POTGIETER en Cornelia BOTHA en die kleindogter van (1) die stamouers Harmen Jansz POTGIETER en Isabella FREDERICKSZ en (2) die stamouers Friedrich BOTH en Maria KICKERS. Dr Jordaan Potgieter volg in sy navorsing die POTGIETER-naam terug tot in 1463. Sien inskrywing oor die stamvader Harmen Jansz POTGIETER by stamouers.com

62. VAN ZYL Johannes, Kaapstad 4 Julie 1700 -voor 1742
Trou 19 April 1732
63. VAN EEDEN Catharina, Stellenbosch 24 Julie 1712 -sterfdatum onbekend

Johannes VAN ZYL was die seun van die stamouers Willem Willemsz VAN ZYL en Christina VAN LOVEREN.
Catharina VAN EEDEN was die dogter Jacobus VAN EEDEN en Regina Christina JONKERS en die kleindogter van (1) die stamouers Jan Jansz VAN EEDEN en Maria ROSSOUW en (2) Johann ANDRESEN en die slavin Lijsbeth Jans VAN DE CAAP. Catharina VAN EEDEN trou eers met Johannes VAN ZYL en daarna, in 1742, met Jan Christoffel DIETLOFF. Sien inskrywings vir VAN EEDEN in die kwartierstaat vir Geertruyda Elizabeth LAMPRECHT.

BRONNE

 1. Booyens, Harry, Cliffwood Fogge – Verity in History (https://cliffwoodfogge.wordpress.com/ : accessed 16 July 2019), Pierre de Cabrières and Pierre de Belle Etoile. Rec. Date: 16 July 2019; https://cliffwoodfogge.wordpress.com/publications/pierrepierre/
 2. Doopregisters en huweliksregisters van die Nederduits Gereformeerde Kerk, Suid-Afrika, asook sterfkennisse soos per individuele verwysings hierbo – sien Description-gedeelte by foto’s.
 3. De Villiers, C.C. and C. Pama, editors. Geslagsregisters van die ou Kaapse Families. 1st edition. 3 volumes. Cape Town: A.A. Balkema, 1966.
 4. Erasmus, H. J. Die Nageslag van Thomas Alcock Fowler. Stellenbosch: Privately published, July 2000.
 5. Krige, Johan. Die Groenkloof Rabies – Vyf Reise. Stellenbosch: Johan Krige, 2017.
 6. Le Roux, J. G., et al. Bewaarders van ons erfenis. Paarl: Drakenstein Heemkring, 2012. Deel 14: Graaff-Reinet
 7. Rabie Familiebond, Rabie Familiebond (http://rabie-rabebond.co.za/index.php). Rec. Date: 10 October 2019.
 8. Robertson, Delia. First Fifty Years – a project collating Cape of Good Hope records.http://www.e-family.co.za/ffy/
 9. TANAP. “Inventories of the Orphan Chamber of the Cape of Good Hope.” Database. http://databases.tanap.net/mooc/.
 10. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. “FamilySearch Family Tree.” Database. FamilySearch. https://www.familysearch.org
 11. The Genealogical Society of South Africa. The Genealogical Society of South Africa.https://www.genza.org.za/index.php/en
 12. The Genealogical Society of South Africa. “Birth, Marriage and Burial Registers.” Database. The Genealogical Society of South Africa: eGGSA branch. http://www.eggsa.org/bdms/BDM-Introduction.html#
 13. Van Rensburg, A.M. Suid-Afrikaanse Stamouershttps://www.stamouers.com/. Rec. Date: 2 April 2019
 14. Van der Linde Bond, Van der Linde in Suid-Afrika (http://www.vanderlinde.org.za/index.html). Rec. Date: 2 April 2019.

Het ons ‘n familiewapen?

It is a popular misconception that there is a coat of arms for each surname and that everyone bearing that surname is entitled to use those arms. Nothing could be further from the truth.
Fred Brownell, Staatsheraldikus, Buro vir Herlaldiek
in: Familia, Kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika
(35) 1998 (4) p.155

Die kort antwoord op die vraag hierbo is: nee, ons het nie ‘n familiewapen nie.

Die langer, meer interessante antwoord is: ons weet nie of ons een het nie en dit gaan waarskynlik ‘n rukkie duur om uit te vind.

As ‘n mens op die internet rondsoek na “Fowler-familiewapens”, ontdek jy onder andere die volgende verskeidenheid:

HOEKOM SO BAIE WAPENS?

Familiewapens soos ons dit vandag ken, het in circa 1400 in Europa ontstaan om ridders van mekaar te onderskei op die oorlogsveld.

Die wapen is gewoonlik deur die koning aan ‘n individu toegeken, aanvanklik vir uitsonderlike prestasies op die oorlogsveld en later vir enige uitsonderlike prestasie, byvoorbeeld in wetenskap (Sir Isaac Newton) of literatuur (Shakespeare).

Omdat die familiewapen is toegeken is aan ‘n persoon en nie aan ‘n hele familie nie, kan daar verskeie familiewapens in omloop wees vir dieselfde van. Volgens die Coat of Arms Database is daar 17 familiewapens toegeken aan verskeie FOWLERs oor die eeue heen.

Die familiewapen kon verder ook net van vader na oudste seun oorgedra word en “slegs diegene wat bewys kan lewer dat hulle direkte afstammelinge is van ‘n persoon wat ‘n bepaalde wapen regmatiglik gevoer het, het enige aanspraak op die betrokke wapen.” [1]

Dus: Om vas te stel of ons ‘n aanspraak het op enige van die (regmatige) FOWLER-familiewapens in omloop, moet ons eers vasstel of ons direkte afstammelinge is van ‘n FOWLER aan wie daar so ‘n familiewapen toegeken is.

En ongelukkig is die ondersoek na Thomas Alcock FOWLER se voorouers nog nie so ver gevorder nie!

DIE EERSTE FOWLER?

Tydens my soektog na inligting oor die FOWLER-familiewapen, het ek afgekom op ‘n paar brokkies omtrent die eerste FOWLERs in Engeland.

Die inligting hieronder moet nie beskou word as “feite” nie want ek kon nêrens verwysings vind na gevestigde bronne nie.

Dis nietemin interessant en hopelik kan ‘n mens eendag meer uitvind hieroor!

 • The ancestor or progenitor of this family in the UK was Richard le Fowler I, a Norman knight who came to England with William the Conqueror in 1066 AD.
 • According to the Fowler Report an earlier Fowler-ancestor was “Henry, born about 876, chosen King by the Franks and the Saxons in 919, united the Saxons, Franks, etc. into what is now modern Germany, died 936” 
 • Richard le Fowler I had a son, Henry le Fowler, born in England around 1090 AD.
 • Henry in turn had a son, Richard le Fowler II (aka Richard le Fowler of Foxley) who was born in 1130 AD in Foxley, Buckinghamshire, England. [2]
 • Richard le Fowler II went on the Third Crusade to the Holy Land with Richard the Lionheart in 1189 and served as commanding officer of bowmen who were tenants of his manor. Richard le Fowler II saved the camp from a nocturnal surprise attack and for his outstanding vigilance in deterring the attack, he received the honour of knighthood from his royal commander, Richard the Lionheart, who also caused Fowler’s crest to be changed to a vigilant owl. [3]

 • For his service, Sir Richard le Fowler II also won a grant of lands at Abbey Cwm-Hir, County of Radnor, Wales.
 • From Sir Richard Fowler le Fowler II were descended the families of that name which were to be found at early dates in England, in the counties of Buckingham, Lancaster, Wilts, Stafford, Oxford, Gloucester, and Shrops, and also in Wales and Ireland. They appear to have been, for the most part, of the landed gentry and yeomanry of the British Isles. [4]

NASKRIF

Deesdae word die terme “coat of arms” en “family crest” (familiewapen) as sinomieme gebruik maar oorspronklik het “coat of arms” blykbaar verwys na die kleed wat ‘n ridder oor sy oorlogsdrag aangetrek het om dit te beskerm teen die son terwyl die “crest” aangebring is op sy wapenskild en helm.

BRONNE

[1] Brownell, Fred, Suid-Afrikaanse “Familiewapens”, Familia (35) 1998 (4) pp. 150-8

[2] Coat of Arms Database: Fowler Family Crest, Coat of Arms and Name History

[3] Geni World Tree: Sir Richard LE FOWLER II, Crusader Knight

[4] Rootsweb, Fowler, Chittenden and other CT Lines:  Reginaldus le FOWLER and Richard FOWLER Sir

FOURIE Anna Margaretha, circa 1801-1883

TRIVIA

 • Deur Anna Margaretha FOURIE se grootjies is ons verwant aan die POTGIETER en STRIJDOM stamvaders in Suid-Afrika.
 • Beide hierdie stamvaders se voorouers is al deur genealoë teruggespeur tot in die middel 1500’s (sien onder vir meer inligting).

ORIëNTASIE

Adam Marthinus ‘Martin’ FOWLER 1939-1978
sy pa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER 1898-1966
sy ma Anna Margaretha Sophia VAN DER LINDE 1867-1904
haar pa Philippus Leonardus VAN DER LINDE 1832-1914
sy ma Anna Margaretha FOURIE 1801-1883

LEWENSKETS

 • Anna Margaretha FOURIE word op 29 Mei 1803 te Kaapstad gedoop. Volgens haar sterfkennis is sy in circa 1801 in die Swellendam-omgewing gebore.
 • Haar ouers was Joseph Marcus FOURIE en Hester Catharina STRIJDOM. Laasgenoemde sterf egter in 1805, toe Anna Margaretha maar 3-4 jaar oud was. Sy was die oudste van drie kinders wat uit haar ouers se kort huwelik gebore is.
 • Joseph Marcus FOURIE hertrou in 1806 met Martha Helena VAN DER VYVER. Laasgenoemde word dan ook op Anna Margaretha FOURIE se sterfkennis aangegee as haar “moeder”.
 • Op 4 September 1825 trou Anna Margaretha FOURIE met Hendrik Stephanus VAN DER LINDE te Graaff-Reinet. Uit hierdie huwelik sou agt kinders gebore word waarvan Philippus Leonardus VAN DER LINDE -sien Oriëntasie hierbo – die vierde seun was.
 • Volgens die Van der Lindebond-Familieregister sterf Hendrik Stephanus VAN DER LINDE op 23 Maart 1865 te Scheenkraal in die Hopetown-distrik.
 • Sy weduwee, Anna Margaretha FOURIE, sterf sowat 20 jaar later, op 2 September 1883, aan huis van haar seun Josef Markus VAN DER LINDE op die plaas Groot Kaliesfontein, Philippolis-distrik, Oranje Vrystaat.
 • Hierdie plaas het ‘n wyle in besit gebly van die VAN DER LINDE-familie. Phillipus Leonardus VAN DER LINDE is 31 jaar na sy ma se dood ook op Groot Kaliesfontein oorlede. In daardie stadium het die plaas klaarblyklik behoort aan sy seun, Izak Stephanus, broer van Anna Margaretha Sophia FOWLER geb. VAN DER LINDE.

KWARTIERSTAAT

van Anna Margaretha FOURIE

EERSTE GENERASIE

Ouers van Anna Margaretha FOURIE

02. FOURIE Joseph Marcus, Paarl 19 Maart 1780 -Venterspoort, Philipstown, Colesberg 12 April 1840
Trou Kaapstad 2 Maart 1800
03. STRIJDOM Hester Catharina, Kaapstad 3 November 1782 -circa 1806 (sien MOOC 8/56.22a)

TWEEDE GENERASIE

Grootuers van Anna Margaretha FOURIE

04. FOURIE Stephanus, Paarl 17 Oktober 1734 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 5 Februarie 1764
05. LATEGAN Helena Geertruy, Paarl 25 Augustus 1743 -sterfdatum onbekend

06. STRIJDOM Petrus Jacobus, Stellenbosch 20 April 1755 -sterfdatum onbekend
Trou 6 Oktober 1774
07. DU PREEZ Anna Margaretha, Tulbagh 26 Januarie 1755 -sterfdatum onbekend

DERDE GENERASIE

Grootjies van Anna Margaretha FOURIE

SV/PROG = Suid-Afrikaanse Stamvader / South African Progenitor

08. FOURIE Louis, SV/PROG, Franse Hugenoot wat in 1689 na die Kaap kom
Trou circa 1716
09. Anna JORDAAN, Paarl 30 Desember 1698 -sterfdatum onbekend

Louis FOURIE was twee maal getroud en het altesaam 21 kinders gehad.  Anna JORDAAN was Louis FOURIE se tweede vrou en Stephanus FOURIE was hul tweede laaste kind. Louis FOURIE is in 1750 oorlede op sy plaas De Slangerivier in die Wagenmakersvallei (Wellington).
Anna JORDAAN is op ouderdom 14 deur die slaaf Antonij van Mosambiek verkrag. Sy straf was: “Liggaam op vier plekke met gloeiende tang geknyp, geledebraak, op wiel vasgemaak, onthoof, kop op paal by plek van misdaad geplaas.” – sien stamouers.com

10. LATEGAN Johann Herman, SV/PROG van Billmerich in Wesfale, Duitsland, wat aan die Kaap arriveer in 1735.
Trou Paarl 15 Julie 1742
11. Beatrix OLIVIER, circa 1725 -sterfdatum onbekend

12. STRIJDOM Hendrik Josephus, Kaapstad 17 Junie 1725 -“Buffelsjagtfontein aan de Oliphants Rivier” circa 1770
Trou Paarl 31 Mei 1750
13. DELPORT Sara, Paarl 29 Januarie 1729 -sterfdatum onbekend

14. DU PREEZ Philippe, Paarl 4 April 1705 -Grootvadersbosch, Heidelberg, 11 Desember 1765
Trou Paarl 9 Maart 1727
15. POTGIETER Isabella, Stellenbosch 28 Junie 1711 -sterfdatum onbekend

VIERDE GENERASIE

Oor-grootjies van Anna Margaretha FOURIE

16.-17. Onbekende Franse ouers van Louis FOURIE

18.-19  JOURDAN Pierre, SV/PROG en FOUCHé Anna – Franse Hugenote wat na die Kaap kom in circa 1687-1688

20.-21. Onbekende Duitse ouers van Johann Herman LATEGAN

22. OLIVIER Johannes, Kaapstad 7 November 1683 -Burgersfontein, Wagenmakersvallei circa 1722
Trou Paarl 18 April 1717
23. BURGER Helena, Paarl 8 Julie 1701 -Waveren, 18 Julie 1777

Vir meer inligting oor die OLIVIER en BURGER stamouers sien inskrywing oor Hendrik Stephanus VAN DER LINDE (1804-1864)

24. STRYDOM Johannes, Kaapstad 2 November 1692 -Stellenbosch circa 1738
Trou Kaapstad 4 Februarie 1720
25. SCHREUDER Judith, Mauritius 1704 -Julie 1760

Johannes STRYDOM was ‘n seun van die stamvader Joost STRYDOM wat in 1678 na die Kaap kom as adelbors in diens van die VOC. Vir meer inligting oor die herkoms van die STRYDOM-familie in Suid-Afrika sien hier en hier. Joost STYDOM trou aan die Kaap met Maryna RAS, dogter van die stamouers Hans RAS en Catharina USTINGHS. Laasgenoemde was bekend aan die Kaap as “Tryn RAS” en word in sommige publikasies beskryf as ‘n formidabele karakter. Sien byvoorbeeld: Margaret Cairns, “Tryn Ras” in FAMILIA 15 (4) 1978 p.97-98; 16 (1) 1979 p.20-26; 16 (2) 1979 pp. 38-39 & 44-49
Judith SCHREUDER was die dogter van die stamouers Heinrich SCHREUDER van Dorsten an der Lippe, Recklinghausen, Duitsland en Adriana Pieters SCABALJE van Middelburg, Zeeland, Nederland. Judith is in Mauritius gebore terwyl haar pa, ‘n werknemer van die VOC, daar gestasioneer was.

26. DELPORT Pieter, Paarl 4 Oktober 1704 -sterfdatum onbekend
Trou Paarl 21 Desember 1727
27. MARé Anna Elisabeth, Stellenbosch 4 January 1711 -circa 1755

Pieter DELPORT was ‘n seun van die Hugenote Jacques DE LA PORTE en Sara VITOUT wat na die Kaap kom in 1699.
Anna Elizabeth MARé was ‘n dogter van die stamvader Ignace MARé van Calabria, Italië en Suzanne Janse VAN VUUREN. Laasgenoemde was ‘n dogter van die stamvader Gerrit Jansz VAN VUUREN en sy vrou, die Hugenoot Suzanne JACOB.

28. DU PREEZ Phillipe, Kortrijk, Vlaandere, België circa 1681 -sterfdatum onbekend
Trou aan die Kaap circa 1699
29. PREVOST Elisabeth, Les Attaques, Calais, Frankryk circa 1683 -18 Januarie 1750

Beide Philipe DU PREEZ en Isabeau PREVOST arriveer aan die Kaap as jong kinders saam met hulle Hugenote-ouers: Hercule DES PREZ en Cecilia D’ATIS (Philippe) en Charles PREVOST en Marie LE FEVRE (Elisabeth).

30. POTGIETER Jan Harmensz, Kaapstad 23 Desember 1674 -circa 1733
Trou Stellenbosch 24 Julie 1712
31. HERBST Clara, Kaapstad circa September 1689 -circa 1713

Jan Harmensz POTGIETER was ‘n seun van die stamouers Harmen Jansz POTGIETER en Isabella FREDERICKS. Harmen Jansz verhuis in 1679 na die Eersterivier en word so een van die inwoners van die huidige Stellenbosch. Dr Jordaan Potgieter volg In sy navorsing die POTGIETER-naam terug tot in 1463. Sien inskrywing oor Harmen Jansz POTGIETER by stamouers.com
Clara HERBST was ‘n dogter van die slavin LIJSBETH SANDERS VAN DE KAAP. Haar vader is onbekend.

BRONNE

 1. Doopregisters en huweliksregisters van die Nederduits Gereformeerde Kerk, Suid-Afrika, asook sterfkennisse soos per individuele verwysings hierbo – sien Description-gedeelte by foto’s.
 2. De Villiers, C.C. and C. Pama, editors. Geslagsregisters van die ou Kaapse Families. 1st edition. 3 volumes. Cape Town: A.A. Balkema, 1966.
 3. Erasmus, H. J. Die Nageslag van Thomas Alcock Fowler. Stellenbosch: Privately published, July 2000.
 4. Le Roux, J. G. et al, Bewaarders van ons erfenis (Paarl: Drakenstein Heemkring, 2012), Deel 17: Colesberg.
 5. Robertson, Delia. First Fifty Years – a project collating Cape of Good Hope records.http://www.e-family.co.za/ffy/
 6. Strydom, Dan. The South African Family Strydom. https://strydom.incolor.com/geslagsregisters/strijdonck.htm : 2016.
 7. TANAP. “Inventories of the Orphan Chamber of the Cape of Good Hope.” Database. http://databases.tanap.net/mooc/.
 8. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. “FamilySearch Family Tree.” Database. FamilySearch. https://www.familysearch.org
 9. The Genealogical Society of South Africa. The Genealogical Society of South Africa.https://www.genza.org.za/index.php/en
 10. The Genealogical Society of South Africa. “Birth, Marriage and Burial Registers.” Database. The Genealogical Society of South Africa: eGGSA branch. http://www.eggsa.org/bdms/BDM-Introduction.html#
 11. Van Rensburg, A.M. Suid-Afrikaanse Stamouershttps://www.stamouers.com/. Rec. Date: 2 April 2019
 12. Van der Lindebond: http://vanderlinde.org.za/

 

FOWLER Johan Christiaan ‘Jim’, 1898-1966

Omtrent twee weke gelede het Jaime ‘n foto aangestuur van ‘n musiekstuk geskryf deur ene Ernest Fowler, en wou graag weet of hierdie Fowler aan ons verwant is.

‘n Voorlopige soektog op Google het nie veel opgelewer in verband mt Ernest Fowler nie maar ek het wel al voorheen afgekom op interessante musiekverwante inligting omtrent Oupa Johan Christiaan ‘Jim’ FOWLER.

.Ek beplan om in die toekoms ‘n meer volledige inskrywing oor Oupa FOWLER te plaas maar deel voorlopig hieronder die inligting wat ek het oor sy belangstelling in musiek.

‘DIE MUSIEKLEWE IN KROONSTAD TUSSEN 1904 EN 1985’

Bogenoemde is ‘n proefskrif wat in 1986 aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat (UOVS) ingehandig is deur ene Jacobus Groenewald ter vervulling van die vereistes vir sy Meestersgraad. Ek het ‘n kopie daarvan opgelaai in Google Drive. Die oorspronklike is beskikbaar in die UOVS bibioteek.

Hoofstuk 10 van hierdie proefskrif is getiteld BIOGRAFIESE INLIGTING OOR SOMMIGE VAN KROONSTAD SE BEKENDSTE MUSICI. Hierin bespreek Groenewald sowat 42 persone en/of families, waarvan Oupa FOWLER een is:

JC FOWLER – bariton

Jim Fowler het hom aan die Universiteit van Kaapstad as onderwyser bekwaam waar hy ‘n MA-graad behaal het. Hy het in Fauresmith, Bethlehem en Kimberley skoolgehou voordat hy hom in 1925 in Kroonstad gevestig het waar hy vir veertig jaar ‘n prominente plek op onderwysgebied ingeneem het asook in die openbare lewe waar hy jare lank stadsraadslid was asook burgemeester.

Sy groot liefde en stokperdjie was musiek en as bariton het hy in bykans elke konsert deur plaaslike kunstenaars opgetree. Hy was ‘n aktiewe lid van die Kroonstadse Koorvereniging van mnr Van Huyssteen en het ook op die bestuur gedien. Sy sangmaats was Willie Lebherz, Fébé Williamson en Marie Joubert en hulle het dikwels met groot sukses kwartette gesing en by geleenthede selfs by die Johannesburgse Eisteddfod lof ingeoes.

As lid van die stadsraad het hy baie invloed gehad om musiek te bevorder en hy het byvoorbeeld gehelp om geld in te samel vir ‘n kleinteater en aanvoorwerk gedoen vir die beplanning van die Skouburg.

‘n Vinnige soektog deur die bogenoemde proefskrif het 49 verwysings opgelewer vir die soekterm ‘Fowler’.

Dit blyk uit hierdie verwysings dat Oupa Jim FOWLER in die Kroonstad van 1930-1960 waarskynlik net so bekend was vir sy musikale talent as vir sy onderwysloopbaan.